Роман Мотульский
Генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

напісаць
© 2005-2020Нацыянальная бібліятэка Беларусі 
motulski@nlb.by
  Зачыніць

Р.С. Матульскі – укладальнік, рэдактар, член рэдкалегіі, рэцэнзент, навуковы кіраўнік, аўтар ідэі

Белорусский сборник : статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии / Рос. нац. б-ка, Санкт-Петербургская ассоциация белорусистов ; [редкол. : В. Н. Зайцев, Р. С. Мотульский и др. ; отв. сост. Н. В. Николаев]. – СПб : РНБ, 2005. – Вып. 3. – 288 с. : табл.

Белорусский сборник : статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии / [редкол. : В. Н. Зайцев, Р. С. Мотульский и др. ; отв. сост. Н. В. Николаев]. – Санкт-Петербург : РНБ, 2008. – Вып. 4. – 328 с.

Белорусский сборник : статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии / Российская национальная библиотека, Санкт-Петербургская ассоциация белорусистов ; [редкол. : В. Н. Зайцев, Р. С. Мотульский и др. ; отв. сост. Н. В. Николаев]. – Санкт-Петербург : РНБ. 2012. – Вып. 5. – 271 с.

Бесперапынная сiстэма бiблiятэчнай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь: матэрыялы навук. канф., Мінск, 20 сак. 1997г. / [рэдкал.: М. А. Яцэвіч (адк. рэд.), Р.С. Матульскі і інш.]. – Мінск, 2000. – 104 с.

Библиография : учеб. пособие по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / автор–сост. З. М. Клецкая ; рецензенты: Р. С. Мотульский, Т. С. Куцанова. – Минск: : БГТУ, 2004. – 320 с. – Библиография: 6 назв. – (Учебники БГТУ).

Бiблiятэка i грамадства: матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 70-годдзю Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi / склад.: Р. С. Матульскi і iнш; рэд. І. А. Прылiшч. – Мінск, 1993. – 140 с.

Бібліятэкі і музеі ў сістэме інавацыйнай дзейнасці : мат-лы навук.-практ. канф., Мінск, 21–22 кастр. 2009 г./ [рэдкал. : С. В. Зыгмантовіч (адк. рэд.) і інш.; рэцэнзенты : Р. С. Матульскі, В. А. Чарнышоў]. – Мінск : Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2010. – 277 с.

Бібліятэчная справа ў Рэспубліцы Беларусь: даведнік / [склад. Р. С. Матульскі ; навук. рэд.: Н. Ю. Бярозкіна, Н. А. Ляйко] ; Беларуская бібліятэчная асацыяцыя ; Беларускі універсітэт культуры ; ЦНБ АН Беларусі. – Мінск, 1995. – 165 с.

Бібліятэчны веснік : зб. арт. / [склад. М. Г. Алейнік ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – Вып. 1. – 205 с.

Бібліятэчны веснік : зб. арт. / [склад. М. Г. Алейнік ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – Вып. 2. – 220 с.

Бібліятэчны веснік : зб. арт. / [склад. М. Г. Алейнік ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2011. – Вып. 3. – 234 с. : іл., табл.

Бібліятэчны веснік : зб. арт. / [склад. М. Г. Алейнік ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2012. – Вып. 4. – 175 с.

Бібліятэчны веснік : зб. арт. / [склад. М. Г. Алейнік ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. – Вып. 5. – 173, [1] с. : іл., табл.

Бібліятэчны веснік : [зб. арт.] / Нац. б-ка Беларусі ; [рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Вып. 6. – 2014. – 150 с.

Бібліятэчны веснік : [зб. арт.] / Нац. б-ка Беларусі ; [рэдкал.: Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Вып. 7. – 2015. – 152 с.

Бібліятэчны веснік : [зб. арт.] / Нац. б-ка Беларусі ; [рэдкал.: Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. – Вып. 8. – 217, [1] с.

Большой белорусский энциклопедический словарь : [около 12000 терминов (статей) / редколлегия: Т. В. Белова (главный редактор) и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2011. – 407 с.

Галковская, Ю.Н. Формирование профессионально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03. / Ю.Н. Галковская ; науч. рук. Р.С. Мотульский ; Учреждение образования "Бел. гос. ун-т культуры и искусств". – Минск, 2014. – 26 с.

Галковская, Ю.Н. Формирование профессионально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : специальность 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение / Галковская Юлия Николаевна ; науч. рук. Р. С. Мотульский ; Учреждение образования " Бел. гос. ун-т культуры и искусств ". – Минск, 2014. – 214, [5] л.

Галковская, Ю. Н. Формирование профессионально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа / Ю. Н. Галковская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Учреждение образования «Белорус. гос. ун-т культуры и искусств». – Минск : БГУКИ, 2017. – 258 с. : ил., табл.
Рецензент – Р.С. Мотульский.

Гісторыя беларускай кнігі : у 2 т. / [пад агул. рэд. М. В. Нікалаева ; рэдкал. : Р. С. Матульскі і інш.] – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. – Т. 1. Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага / [навук. рэд. тома В. В. Антонаў, А. І. Мальдзіс]. – 423 с. : іл. – Бібліяграфія : с. 395–405.

Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы междунар. науч. конф. и X науч.-теорет. семинара «Инновационные стратегии в современной социальной философии», Минск, 17–18 мая 2016 г. / [науч.-ред. совет : А. В. Данильченко, Р. С. Мотульский и др.]. – Минск : Республиканский институт высшей школы, 2016. – 235 с.

Заканадаўчыя рэгламентуючыя, нарматыўныя i статыстычныя матэрыялы па бiблiятэчнай справе : хрэстаматыя / склад. Р. С. Матульскi ; рэд. Н. А. Ляйко ; Беларускі універсітэт культуры. – Мінск, 1994. – 149 с. – Дэп. у інстытуце Белiнфармпрагноз 04.01.1995 г., № Д 19951 // Чалавек і эканоміка. – 1995. – № 3. – С. 95.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / [склад.: Л. Г. Кірухіна, Т. І. Рошчына ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (гал. рэд.) і інш.] ; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2007. – Вып. 9. – 287 с. : іл., факсім. – На тытульным лісце таксама: Да 85-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / [склад.: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша; адк. за вып. Г. У. Кірэева; рэдкал.: Р. С. Матульскі (гал. рэд.) і інш.]; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – Вып. 10. – 195 с. : іл.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / [склад. : Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; адк. за вып. Г. У. Кірэева ; рэдкал. : Р. С. Матульскі і інш.] ; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2009. – Вып. 11. – 319 с. : іл.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [склад. : Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; адк. за вып. Г. У. Кірэева ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (гал. рэд.) і інш.] – 2-е выд. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – Вып. 11. – 319 с. : іл.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / [склад. : Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша ; адк. за вып. Г. У. Кірэева ; рэдкал. : Р. С. Матульскі і інш.] – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – Вып. 12. – 287 с.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [склад. : Л. Г. Кірухіна, К.В. Суша ; рэдкал. : Р.С. Матульскі (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2011. – Вып. 13. – 242 с. : іл., факсім.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [склад. : Т. І. Рошчына, Т.А. Сапега ; рэдкал. : Р.С. Матульскі (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2012. – Вып. 14 : да 90-годдзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. – 311 с. : іл., табл., факсім.

Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [склад. : Г.У. Кірэева, А.А. Суша ; адк. за вып. Г. У. Кірэева ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, – 2013. – Вып. 15. – 316 с.

Зыгмантовіч, С. В. Кіраванне бібліяграфічнай дзейнасцю бібліятэкі : вучэбны дапаможнік / С. В. Зыгмантовіч ; [рэцэнзенты : Р. С. Матульскі, Л. І. Ракавецкая, В. І. Саітава]. – Мінск : Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, 2009. – 122, [1] с. – Бібліяграфія : с. 103–106.

Информационный рынок и его правовое обеспечение : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине : для студентов учреждения высшего образования по специальности 1 – 23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность (по направлениям) / сост. Ю. Н. Галковская. – Минск : БГУКИ, 2017. – 145 с.

Iнфармацыйныя рэсурсы бiблiятэк i iх кадравае забеспячэнне: матэрыялы мiжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 23–26 мая 2000 г. / [рэдкал.: М. А. Яцэвіч (навук. рэд.), Р. С. Матульскі і інш.]. – Мінск: Красiка-Прынт, 2000. – С. 177–181.

Кадровые ресурсы библиотек: теория и практика управления развитием : научно–практическое пособие / И. Б. Стрелкова–Зыль ; рецензенты : Р.С. Мотульский, Э.Р. Сукиасян. – Москва : Литера, 2011. – 236 с. – (Современная библиотека).

Кніжная спадчына Беларусі : з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Рэд. савет: Л.У. Языковіч, Б.У. Святлоў, Р.С. Матульскі і інш.; склад. А.А. Суша. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2014. – 411, [4] с.

Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска Скорины = Book heritage of Francysk Skaryna : [да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання] / Нац. б-ка Беларусі ; [аўтары ідэі: Р. С. Матульскі, П. У. Калаур ; адк. рэд. А. А. Суша ; пер. на англ. мову: Г. М. Каваленка, І. В. Ісаева ; літ. пер. прадмоў Ф. Скарыны на сучасныя беларус. і рус. мовы А. У. Бразгунова]. – Факсіміл. ўзнаўленне. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013 – . – 27 см.
Т. 1 : Кніга Быцця = Книга Бытия = The book of Genesis. – 2013. – 269, [2] с. : іл., факсім.
Т. 2 : Кніга Выхад = Книга Исход = The book of Exodus. – 2014. – 163, [29] с. : іл., факсім.
Т. 3 : Кніга Лявіт = Книга Левит = The book of Leviticus. – 2014. – 151 с. : іл., факсім.
Т. 4 : Кніга Лічбы = Книга Числа = The book of Numbers. – 2014. – 183, [1] с. : іл., факсім.
Т. 5 : Кніга Другі Закон = Книга Второзаконие = The book of Deuteronomy. – 2014. – 167, [1] с. : іл., факсім.
Т. 6 : Кніга Іова = Книга Иова = The Book of Job. – 2014. – 138, [1] с. : іл., факсім.
Т. 7 : Кніга Ісуса, сына Нава = Книга Иисуса Навина = The Book of Joshua. – 2014. – 135, [1] с. : іл., факсім.
Т. 8 : Кніга Суддзяў Ізраілевых. Кніга Руфі = Книга Судей Израилевых = Книга Руфи = The Book of Juges = The Book of Ruth. – 2014. – 171, [1] с. : іл., факсім.
Т. 9 : Першая кніга Царстваў = Первая книга Царств = The Book of Samuel. – 2014. – 174, [1] с. : іл., факсім.
Т. 10 : Другая кніга Царстваў = Вторая книга Царств = The Second Book of Samuel. – 2014. – 135, [1] с. : іл., факсім.
Т. 11 : Трэцяя кніга Царстваў = Третья книга Царств = The First Book of Kings. – 2014. – 158, [1] с. : іл., факсім.
Т. 12 : Чацвёртая кніга царстваў. – 2015. – 151 с.
Т. 13 : Кніга Юдзіфі. Кніга Эсфіры. – 2016. – 171 с.
Т. 14 : Псалтыр. – 2016. – 323 с.
Т. 15 : Прытчы Саламона. Кніга Эклезіяст. Песня песняў. – 2016. – 255 с.
Т. 16 : Кніга Ісуса, Сына Сіраха. – 2016. – 211 с.
Т. 17 : Кніга мудрасці Божай. – 2016. – 95 с.
Т. 18 : Плач Ераміі. Кніга прарока Данііла. – 2017. – 171 с.
Т. 19, ч. 1 : Малая падарожная кніжка. – 2017. – 495 с.
Т. 19, ч. 2 : Малая падарожная кніжка. – 2017. – 479 с.
Вяртанне = Возвращение = Returning. – 2017. – 195 с.

Концептуальные основы развития Национальной библиотеки Беларуси как республиканского информационного и социокультурного центра / науч. рук. Р. С. Мотульский ; сост. Л. Г. Кирюхина ; ред. О. А. Соболевская. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2005 (вкладыш 2006). – 1 электронный оптический диск. – Системные требования: Intel Pentium II 400; 64 Mb RAM; Windows 98; SVGA. – Заглавие с титульного экрана. – ISBN 985–6557–52–6.

Культура. Наука. Творчество = Культура. Навука. Творчасць = Culture. Science. Arts : сб. науч. ст. – Минск : Белорус. гос. академия музыки, 2008 – .– [Вып.] 7 : VII Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 29–30 мая 2013 г.) / [редкол.: В. М. Черник (пред.), Р.С. Мотульский и др.]. – : БГУКИ, 2013. – 581, [1] с. : ил.

Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.] / [рэдкал. : Т. У. Бялова, Р. С. Матульскі і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. – Т. 1 : А–Б. – 703 с. : іл.

Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010 – .– Т. 2 : Б – Г / рэдкалегія: Т. У. Бялова (гал. рэд.), Р.С. Матульскі [і інш.]. – 2011. – 543 с. : іл., каляр. іл., партр.

Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010 – . –Т. 3 : Г – З / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.), Р.С. Матульскі [і інш.]. – 2012. – 687 с. : іл., каляр. іл., партр.

Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010 – . – Т. 4 : З – Л / рэдкал.: У. Ю. Аляксандраў (гал. рэд.), Р.С. Матульскі [і інш.]. – 2013. – 660 с. : іл., каляр. іл., партр.

Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010 – . –Т. 5 : Л – М / рэдкал.: В.В. Калістратава (гал. рэд.) [і інш.]. – 2014. – 663 с. : іл., каляр. іл., партр.

Культура Беларусі : энцыклапедыя : [у 6 т.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010 – . –Т. 6 : М – Я / рэдкал. : У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – 2015. – 485 с. : іл., каляр. іл., партр.

Материалы Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры", Минск, 23–24 октября 2013 г. / [сост. А. А. Суша ; науч. ред. Р. С. Мотульский]. – Минск : НББ, 2013. – 323 с. : ил., табл.

Материалы II Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры", Минск, 22–23 октября 2013 г. / [сост. А. А. Суша ; науч. ред. Р. С. Мотульский]. – Минск : НББ, 2014. – 347 с. : ил., табл.

Материалы III Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры" : чтение и информационная культура в современном обществе, Минск, 21–22 окт. 2015 г. / [сост. А. А. Суша ; науч. ред. Р. С. Мотульский]. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2015. – 348, [1] с. : ил., табл., схемы.

Материалы IV Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры». Информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной среде, Минск, 4–6 октября 2016 г. / [сост. А. А. Суша ; науч. ред. Р. С. Мотульский]. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2016. – 369 с. : ил., табл., схемы.

Материалы V Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» : комфортная среда библиотек: новые технологические и материально-технические решения, Минск, 1–19 окт. 2018 г. / [сост. А. А. Суша ; науч. ред. Р. С. Мотульский]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2018. – 214 с. : ил., табл.

Материалы VI Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» : услуги и сервисы библиотек в современном информационном пространстве, Минск, 16–17 окт. 2019 г. / [сост.: Е. Е. Долгополова, А. А. Суша ; науч. ред. Р. С. Мотульский]. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2019. – 287 с. : ил., табл., схемы.

Матэрыялы IV Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў "Новыя тэхналогіі ў захаванні дакументальных помнікаў" (Мінск, 20–21 лістап. 2008 г.) / склад. А. А. Капырына ; навук. рэд. Р. С. Матульскі ; рэдкал. : Л. Г. Кірухіна і інш. ; Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 2008. – 251 с.

Материалы V Международных книговедческих чтений "Электронные библиотеки и ликвидация информационного неравенства", Минск, 8–9 окт. 2009 г. / [сост. Л. Г. Кирюхина ; редкол. : Е. Е. Долгополова и др. ; отв. за вып. М. Г. Алейник ; науч. ред. Р. С. Мотульский] ; Национальная библиотека Беларуси. – Минск, 2009. – 271 с.

Материалы VI Международных книговедческих чтений "Библиотеки в формировании инновационной среды для развития науки, образования и бизнеса", Минск, 27–29 окт. 2010 г. / [науч. ред. Р. С. Мотульский ; сост. Л. Г. Кирюхина ; редкол. : Е. Е. Долгополова и др.]. – Минск : НББ, 2010. – 367 с. : ил., схемы.

Матэрыялы X Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі XVI – сярэдзіны XVII ст.: да 440-годдзя выдавецкай дзейнасці Мамонічаў", Мінск, 17–18 красавіка 2014 г. / [склад. : Г. У. Кірэева, Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкал. : Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2014. – 237, [1] с. : іл., табл.

Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі XI – пачатку XX ст.", Мінск, 16–17 крас. 2015 г. / [склад.: Г. У. Кірэева, Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – 334 с. : іл., табл., партр., факсім., ноты.

Матэрыялы XII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі» : Мінск, 7–8 красавіка 2016 г. / [склад.: Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2016. – 375 с.

Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання" : XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верас. 2017 г. : у 2 ч. / [склад. А. А. Суша ; навук. рэд. Р. С. Матульскі]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2017.

Матэрыялы XIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага "Буквара", Мінск, 26–27 крас. 2018 г. / [склад.: Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2018. – 347, [1] с. : іл., табл.

Матэрыялы XV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, Мінск, 4–5 крас. 2019 г. / [склад.: Т. А. Сапега, А. А. Суша, К. В. Суша ; рэдкал.: Р. С. Матульскі (старш.) і інш.]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2019. – 364 с. : іл., табл., факсім., карта.

Мова як фактар захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: беларуска-ўкраінскі кантэкст : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 25 мая 2017 г.) / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Ковчег, 2017. – 103 с.

Модельный библиотечный кодекс для государств-участников СНГ с изменениями и дополнениями / [Библиотечная ассамблея Евразии ; члены рабочей группы: Р. С. Мотульский и др.] – Москва : Пашков дом, 2008. – 60 с.

Навукова-даследчая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на мяжы стагоддзяў : зб. навук. прац / склад. Л. Г. Кірухіна ; рэдкал.: Г. М. Алейнік і інш.; рэцэнзенты: В. Е. Лявончыкаў, Р. С. Матульскі, Л.Г. Кірухіна. – Мінск: Красіка-Прынт, 2002. – 192 с.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі = Национальная библиотека Беларуси = National Library of Belarus : фотаальбом / уклад. : Л. Г. Кірухіна, К. Д. Варанько, Т. Я. Мамедава ; кіраўнік праекта Р. С. Матульскі. – Мінск : Беларусь, 2009. – 298, [1] c. : іл.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі = Национальная библиотека Беларуси = National Library of Belarus [Электронны рэсурс] / склад. : К. Дз. Варанько, Л. Г. Кірухіна, Т. Я. Мамедава; кіраўнік праекта Р. С. Матульскі ; навук. рэд. Л. Г. Кірухіна; пераклад на англійскую мову А. У. Руран. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2008. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM).

Национальная библиотека Беларуси: новое здание – новая концепция развития : к 85-летию Национальной библиотеки Беларуси / [науч. рук. Р. С. Мотульский ; редкол.: Л. Г. Кирюхина и др.; Национальная библиотека Беларуси]. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2007. – 322 с. : ил., табл. + 1 электронно-оптический диск. – Библиография: 134 назв.

Нёман : лит.-художеств. и обществ.-политич. журн. / учредители: М-во информ. Респ. Беларусь, ОО «Союз писателей Беларуси», Издат. дом «Звязда»; редкол.: А. Черота (гл. ред.), Р. Мотульский и др. – Минск : Звязда.

Оперативные и разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения, 1944 год [Электронный ресурс] / Нац. архив Респ. Беларусь, Нац. б-ка Беларуси ; сост.: С. В. Кулинок, М. Н. Скоморощенко, А. А. Суша ; редкол.: А. К. Демянюк, В. Д. Селеменев, Р. С. Мотульский. – Минск : Нац. архив Респ. Беларусь : Нац. б-ка Беларуси, 2019. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см; в контейнере, 19х14 см. – (Партизанский архив).

Переверзева, Ю.А. Социально-педагогические основы библиотечного фандрейзинга : дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 : защищена 05.04.11 : утв. 08.06.11 / Ю.А. Переверзева ; науч. рук. Р. С. Мотульский ; Учреждение образования "Бел. гос. ун-т культуры и искусств". – Минск, 2011. – 184, [10] л.

Перспективные направления развития библиотечно-информационного образования Республики Беларусь в контексте общемировых тенденций: материалы междунар. семинара, Минск, 29–31 окт. 1997 г. / науч. ред. Р. С. Мотульский ; редкол.: Р. С. Мотульский и др. – Мінск, 1998. – 127 с.

Першы "Буквар" : да 400-годдзя выдання / [аўт. ідэі: Р. С. Матульскі, С. Ф. Алейнік ; адк. рэд. А. А. Суша ; дызайн К. Г. Вашчанкі]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі : ТАА "Друкарня Фідрык", 2018 (Латвія : PNB Print). – 16 см, у футляры 20х13х13 см.

Праграма-мінімум кандыдацкага экзамену па спецыяльнасці 05.25.03 – бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства і кнігазнаўства (педагагічныя навукі) / [Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; аўт.-распрац.: В. Е. Лявончыкаў і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2014. – 31, [1] с.

Практыка як састаўная частка прафесiйнай падрыхтоўкi спецыялiстаў для сацыякультурнай сферы: матерыялы рэсп. навук.-метад. канф., Мінск, 1–2 лютага 2000 г. / [рэдкал.: Р.С. Матульскі і інш.]. – Мінск: БУК, 2000. – 202 с.

Разанаў, А. Францыск Скарына. Маем найбольшае самі : кніга перастварэнняў Алеся Разанава / [рэдсавет: А. Бадак і інш. ; прадм. А. Сушы]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. – 223 с.

Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / [редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), Р.С. Мотульский и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2009 – . – Т. 3 : Гомельская область : в 2 кн., кн. 1 : [А–Л]. – 2012. – 397, [1] с. : ил., карты, портр.

Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / [редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.), Р.С. Мотульский и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2009 – . – Т. 3 : Гомельская область : в 2 кн., кн. 2 : [Л–Я]. – 2013. – 507, [3] с. : ил., цв. ил., портр., карты.

Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2009– . – Т. 5 : Минская область : в 3 кн., кн. 3 : [Н–Я / редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.), Р. С. Мотульский и др.]. – 2019. – 375 с., [40] с. цв. ил. : ил., цв. ил., табл., портр.

Сінчук, І. І. Беларуска-літоўская нумізматычная бібліяграфія : 1950–2000 / Сінчук І. І. ; [навук. рэд. Р. С. Матульскі]. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2017. – 122, [1] с. : табл.

Скориновские чтения 2017: книга в медийном пространстве : к 500-летию белорусского книгопечатания : матер. III Междунар. форума, 6–7 сент. 2017, [г. Минск / под ред. В. И. Куликовича]. – Минск : БГТУ, 2017. – 359 с. : ил., табл.

Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага кнігадруку / [редкал.: Л.С. Ананіч, У.У. Андрыевіч (гал. рэд.), Р.С. Матульскі і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2016. – 248 с.

Сусветная спадчына Францыска Скарыны / Нац. б-ка Беларусі; выд-ва “Беларус. энцыкл. імя Петруся Броўкі”; склад. А. Суша; навук. рэд. Р.С. Матульскі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2017. – 421, [2] с. – (Энцыклапедыя рарытэтаў).

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк : матэрыялы Міжнар. навук.–практ. канф., Мінск, 29–30 кастр. 2003 г. / [склад. Л. Г. Кірухіна ; рэдкал. : Р. С. Матульскі і інш.]. – Мінск : Красіка–Прынт, 2004. – 159 с. – Частка тэксту на рускай мове.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі і сацыяльная значнасць бібліятэк : матэрыялы Міжнар. навукова–практычнай канферэнцыі., Мінск, 29–30 кастр. 2003 г. / склад. Л. Г. Кірухіна ; рэдкал. : Р. С. Матульскі [і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2004. – 1 электронны аптычны дыск. – Сiстэмныя патрабаваннi: Intel Pentium 133/RAM 64/SVGA; Windows 95. – Загаловак з тытульнага экрана.

Сучасныя праблемы культуры і мастацтва: зб. навук. прац аспірантаў / [рэдкал.: А. У. Пазнякоў (адк. рэд.), Р. С. Матульскі і інш. ; Беларускі універсітэт культуры]. – Мінск, 1998. – Вып. 1. – 83 с.

Тураўскае Евангелле = Туровское Евангелие = Tura? Gospel : факсімільнае ўзнаўленне. Даследаванні / [Нац. б-ка Беларусі ; аўтары ідэі: А. І. Швец, Р. С. Матульскі ; пад агул. рэд. А. А. Сушы]. – 2-е выд. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – 186 с. : іл., каляр. іл., партр., карты, факсім.

Узнікненне кнігадрукавання ў Еўропе і Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и Беларуси = The emergence of book-printing in Europe and Belarus / [І. Я. Вашкевіч і інш. ; складальнік А. А. Суша ; пад навук. рэд. Р. С. Матульскага] ; Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. – 151 с. : каляр. іл., партр., факсім.

Факсимильное издание книжного наследия Франциска Скорины = Факсімільнае выданне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны = Facsimile edition of Francysk Skaryna book heritage / Роман Мотульский // Кніжная спадчына Францыска Скарыны. Вяртанне = Книжное наследие Франциска Скорины. Возвращение = Book heritage of Francysk Skaryna. Returning : [да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання] / Нац. б-ка Беларусі ; [аўт. ідэі: Р. С. Матульскі, П. У. Калаур ; адк. рэд. А. А. Суша ; пер. на англ. мову: Г. М. Каваленка, І. В. Ісаева ; літ. пер. прадмоў Ф. Скарыны на сучасныя беларус. і рус. мовы А. У. Бразгунова]. – Факсіміл. ўзнаўленне. – Мінск, 2017. – С. 157–193.

Францыск Скарына : энцыклапедыя / рэдкал. : У.У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 565, [1] с.

Францыск Скарына і сучаснасць : зб. п'ес / рэдкал.: У. М. Карачэўскі (старш.), Р.С. Матульскі. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – 334, [1] с.